logo

0252-533943

info@de3kernen.nl

Adresgegevens

Mozartlaan 105

2215 JW Voorhout

Ma t/m Vr

08.30-12.00

13.00-16.00

logo

0252-533943

info@de3kernen.nl

Adresgegevens

Mozartlaan 105

2215 JW Voorhout

Maandag t/m Vrijdag

08.30-12.00

13.00-16.00

Privacybeleid

Privacybeleid

In deze sectie van de website geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten of deze aanschaft, onze website bezoekt of wanneer u op een andere wijze contact met ons hebt.

Binnen alle peuterscholen van stichting De3Kernen bieden wij peuters een veilige, vertrouwde omgeving om samen met de gediplomeerde pedagogisch medewerkers een fijne tijd te beleven.Onze peuterscholen staan voor kwaliteit, professionaliteit en een passend aanbod aan activiteiten voor de kinderen.

Wij, Peuterspeelzalen De3Kernen, zijn gevestigd aan, Mozartlaan 105, 2215 JW Voorhout.

Peuterspeelzalen De3Kernen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Gegevens die vastgelegd worden:

 • Bij de inschrijving: de gegevens die hier vastgelegd worden, worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst tussen klant en kinderopvang. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kindgegevens en oudergegevens.
 • Voor de opvang: de gegevens die hier vastgelegd worden, worden besproken tijdens de intake, tijdens de opvang en bewaard in een persoonlijk kinddossier.

Gegevens die vastgelegd worden bij de inschrijving van:

Oudergegevens

 • Geslacht
 • Voorletters
 • Tussenvoegsels
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Geboorteland
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Tel. Thuis (niet verplicht)
 • Tel. Werk (niet verplicht)
 • Tel. Mobiel
 • E-mailadres
 • IBAN-nummer
 • Rekeninghouder
 • Werkgever (niet verplicht)
 • Opleidingsniveau

Kindgegevens

 • Geslacht
 • Voorletters
 • Tussenvoegsels
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Schoolnaam (niet verplicht)
 • Groep (niet verplicht)
 • Gewenste startdatum opvang
 • Gewenste opvangdagen (niet verplicht)
 • Soort opvang
 • Locatie opvang
 • Noodnummer 1
 • Noodnummer 2 (optioneel)
 • Huisarts
 • Telefoonnummer huisarts
 • Tandarts
 • Telefoonnummer tandarts
 • Volgt kind vaccinatieprogramma bij consultatiebureau?
 • Bijzonderheden als allergieën/medicijngebruik
 • Zijn ouders/verzorgers momenteel werkzaam en hebben ze recht op kinderopvangtoeslag?
 • Inkomensverklaring (ja of nee keuze)

Gegevens die vast gelegd worden voor en tijdens de opvang

 • Gezinssamenstelling
 • Spreektaal
 • Gegevens over de gezondheid van het kind
 • Voeding- en slaapschema
 • Foto’s en video’s indien hier toestemming voor is gegeven
 • Tijdelijk of structureel medicijngebruik
 • Gegevens van personen die kind ook op mogen halen
 • Overige aandachtspunten omtrent de verzorging/omgang van het kind

Gegevens tijdens observaties

 • Spraak- en taalgegevens: communicatie, spraak, taal
 • Spelgegevens: observaties van het kind tijdens spel
 • Gedragsgegevens: concentratie, regels en afspraken, omgaan met correctie, bijzonder gedrag
 • Sociaal-emotionele gegevens: omgaan met jezelf, omgaan met anderen, zelfredzaamheid
 • Motoriekgegevens: grote motoriek, fijne motoriek, zintuigen, lichaamsbesef en ruimtelijke oriëntatie, zelfredzaamheid
 • Kringactiviteiten
 • Werkhouding

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@de3kernen.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Binnen Peuterspeelzalen De3Kernen heeft maar een beperkt aantal medewerkers toegang tot persoonlijke informatie, die hiervoor speciaal zijn gemachtigd. Aan deze medewerkers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Bovendien hebben deze medewerkers een geheimhoudingsplicht ondertekend.

Peuterspeelzalen De3Kernen kan uw gegevens op een aantal manieren verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert via onze website (www.de3kernen.nl), onze app gebruikt, via sociale media met ons communiceert of contact met ons opneemt via het contactenformulier op onze website of per telefoon. Daarnaast ook via bepaalde informatie die wij ontvangen van overheidsinstanties. Voor de opvang start wordt er via een intakegesprek ook informatie verzameld.

 • Wij gebruiken uw gegevens alleen om onze diensten aan u te leveren en in kader van de uitoefening van de taken van Peuterspeelzalen De3Kernen. Om uw aanmelding te kunnen afhandelen, moeten wij in staat kunnen zijn om de informatie die beschreven is in sectie 2 te kunnen verwerken;
 • Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om met u te kunnen communiceren en daarmee onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Wij gebruiken uw gegevens voor het bijhouden van adres- en bankgegevens in verband met de facturering en uitvoering overeenkomst;
 • Wij gebruiken uw gegevens voor het bijhouden van gegevens van belang voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind;
 • Wij gebruiken uw gegevens voor het aanvragen van subsidies/toeslagen.

Peuterspeelzalen De3Kernen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De richtlijn voor het bewaren van persoonsgegevens is maximaal twee jaar na het beëindigen van de opvang.

Peuterspeelzalen De3Kernen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Instanties met wie Peuterspeelzalen De3Kernen uw gegevens kan delen zijn scholen, gemeenten, de GGD, de belastingdienst, de ARBO-dienst en Veilig Thuis.

Persoonsgegevens kunnen zonder toestemming worden verstrekt aan derden voor zover hiervoor:

 • Een wettelijke grondslag aanwezig is (bijvoorbeeld in het kader van Toeslag kinderopvang);
 • Er toestemming is geweest voor het verzamelen van de gegevens en de betrokkene op de hoogte is van de mogelijke verstrekking van de gegevens;
 • Er een dringende reden is zonder dat het privéleven van de betrokkene wordt geschaad.

Om het contract tussen ouders en Peuterspeelzalen De3Kernen uit te voeren en de daarbij komende wettelijke verplichtingen aan derden, worden de volgende gegevens uitgewisseld aan derden:

 • In het kader van de Toeslag kinderopvang, geeft Peuterspeelzalen De3Kernen gegevens van kinderen en ouders door aan de belastingdienst. Het betreft alleen die gegevens voor zover deze voor de belastingdienst noodzakelijk zijn (naam, adres, BSN kind en betalende ouder, genoten opvang);
 • In het kader van de controlerende taak van de GGD binnen de Wet Kinderopvang, geeft Peuterspeelzalen De3Kernen gegevens van het kind (naam, geboortedatum) door aan de GGD. Het betreft alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de begeleider/kind ratio.

Er zijn verwerkersovereenkomsten opgesteld met elke partij waarmee Peuterspeelzalen De3Kernen persoonsgegevens deelt, om deze persoonsgegevens te beschermen.

Peuterspeelzalen De3Kernen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@de3kernen.nl.

Peuterspeelzalen De3Kernen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– Met behulp van een wachtwoord.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens, encrypted, via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Bovendien worden uw gegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

De meldplicht

Iedereen heeft het recht op bescherming van en zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. Daarom zijn er regels vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels stellen dat organisaties de persoonsgegevens die worden verwerkt, moeten beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Peuterspeelzalen De3Kernen is verplicht direct een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zodra er een datalek is en er een kans is op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Als het datalek nadelige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, dan moet het datalek ook aan deze betrokkenen gemeld worden. Peuterspeelzalen De3Kernen is verplicht om datalekken te documenteren. De Autoriteit Persoonsgegevens moet door deze documentatie kunnen controleren of er aan de meldplicht en daarmee de wet is voldaan.

Beleid bij een datalek binnen Peuterspeelzalen De3Kernen

Peuterspeelzalen De3Kernen verwerkt gegevens van gevoelige aard van ouders/opvoeders, kinderen en medewerkers. Denk hier aan bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, godsdienst ), gegevens over de financiële situatie (betalingsgegevens, salarisgegevens), gebruikersnamen, wachtwoorden en inloggegevens en gegevens die kunnen worden misbruikt voor fraude (BSN, kopie van ID-bewijzen). waardoor wij verplicht zijn een melding te maken bij een datalek.

Peuterspeelzalen De3Kernen neemt de volgende afwegingen om te bepalen over sprake is van een datalek en of dit gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel ook aan de betrokkenen:

 1. Bewustwording van een beveiligingslek

Onbevoegden zouden ongewenste handelingsvrijheid kunnen krijgen tot persoonsgegevens van Peuterspeelzalen De3Kernen. Als er alleen sprake is van een zwakke plek in de beveiliging, dan hoeft er geen melding gemaakt te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Is er sprake van een beveiligingsincident, dan moeten de volgende stappen doorlopen worden.

 1. Een beveiligingsincident

Er is alleen sprake van een datalek als er zich een beveiligingsincident heeft voorgedaan. Denk hier aan het kwijtraken van een USB-stick met persoonsgegevens of een gestolen iPad of laptop of hackeraanval.

 1. Een datalek

Zijn er bij het beveiligingsincident persoonsgegevens verloren gegaan of is er op wat voor manier ook sprake van nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens? Dan meldt Peuterspeelzalen De3Kernen het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Waren de gelekte gegevens niet goed beveiligd of is er om een andere reden gevaar voor ongunstige gevolgen voor de levenssfeer van betrokkenen, dan meldt Peuterspeelzalen De3Kernen het datalek aan de personen van wie de gegevens zijn gelekt.

Peuterspeelzalen De3Kernen doet binnen 72 uur na de ontdekking van het datalek een melding via een daarvoor bestemd webformulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.  Als er een datalek heeft plaatsgevonden wordt deze gedetailleerd gedocumenteerd.

Maatregelen om een datalek tegen te gaan

Peuterspeelzalen De3Kernen werkt met servers en een werkstation. Deze zijn beveiligd met Windows Firewall en ESET Antivirus. Dan is er een Fysieke Firewall, die de verbinding naar het internet beveiligt.

Kantoormedewerkers kunnen gebruik maken van pc’s van Peuterspeelzalen De3Kernen door in te loggen met een persoonlijke login, bestaande uit een gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord van deze login moet periodiek gewijzigd worden. Middels een eigen account hebben kantoormedewerkers toegang tot de server van Peuterspeelzalen De3Kernen.

De pedagogisch medewerkers hebben een eigen login voor de personeelsapp en webmail. Zij kunnen ook inloggen op een computer middels een groepsleiding login, waarvan het wachtwoord periodiek wordt gewijzigd. Er gelden voor pedagogisch medewerkers andere toegangsrechten tot de server dan voor kantoormedewerkers.

Regels voor medewerkers omtrent de bescherming van persoonsgegevens:

 • Bij het tijdelijk verlaten van de pc moet het account van de medewerker vergrendeld worden;
 • Inloggegevens moeten privé gehouden worden;
 • Er mogen geen privacygevoelige documenten onbeheerd bij de printer of op een bureau liggen;
 • Inloggegevens mogen nergens automatisch opgeslagen worden;
 • iPads en telefoons moeten na gebruik vergrendeld worden;
 • Het is niet toegestaan om foto’s van kinderen op de iPad/telefoon te laten staan. Deze moeten na verwerken in de Konnect applicatie direct verwijderd worden van de iPad/telefoon;
 • De iPads en telefoons worden in een daarvoor bestemde kast opgeborgen aan het eind van de werkdag.

Elke kinderopvanggroep heeft een iPad en telefoon met een eigen g-mailaccount waarmee toegang wordt verleend tot Google Drive en de groepsmail. De iPads en telefoons op de kinderopvanggroepen worden periodiek geüpdatet en voorzien van een nieuw wachtwoord, net als de g-mailaccounts. Op Google Drive staan geen persoonsgegevens van ouders of kinderen. De wachtwoorden van de iPads, telefoons, Apple ID’s en g-mailaccounts worden niet aan de medewerkers verstrekt maar beheerd door de communicatiemedewerker.

De dossierkasten met kinddossiers op alle locaties en worden beveiligd door een slot.

Het bewaren van gegevens

Bij het uitdiensttreden van een medewerker, wordt de login en het mailaccount binnen twee maanden afgesloten en de gegevens maximaal twee jaar bewaard.

Bij het beëindigen van de opvang, worden de persoonsgegevens van ouders/opvoeders en kinderen maximaal twee jaar bewaard. De logingegevens van de ouders/opvoeders worden na zes maanden tijd afgesloten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peuterspeelzalen De3Kernen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, te sturen naar:

Peuterspeelzalen De3Kernen
Mozartlaan 105
2215 JW Voorhout
0252 533 943

Bij het verzoek tot inzage moet de volgende info verschaft worden:

 • Doeleinden van de gegevensverwerking;
 • Aard en herkomst van de gegevens die verwerkt worden (verstrekt door ouders bij inschrijving of die verzameld zijn door instelling tijdens opvang);
 • Ontvangers van de gegevens;
 • Derde partijen aan wie gegevens verschaft worden

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Peuterspeelzalen De3Kernen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Peuterspeelzalen De3Kernen gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Peuterspeelzalen De3Kernen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd  over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Onze privacybeleid wordt voortdurend door onze medewerkers herzien; mocht er veranderingen- en of wijzigingen zijn zullen wij uw informeren door het herziene beleid te publiceren op www.de3kernen.nl.